Hållbarhet

Svenska Mäklarhuset och Svensk Nyproduktions hållbarhetspolicy

Hållbarhetspolicy
Svenska Mäklarhuset och Svensk Nyproduktion

Vi på Svenska Mäklarhuset och Svensk Nyproduktion verkar för en långsiktigt hållbar utveckling genom att ta ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar. Vi lägger stor vikt vid att alltid sträva efter att använda miljövänliga produkter, i såväl vår dagliga verksamhet som vid produktion/leverans av tjänster.

Vi tar vårt samhällsansvar och vi vårdar våra relationer till alla våra intressenter för att bidra till en långsiktig hållbar utveckling.

Miljöarbetet ska följa gällande miljölagstiftning, detta är ett minimikrav.

Samarbetspartners – Välgörenhet

Vi har valt att stödja SOS Barnbyar. Sedan 2009 har vi stöttat SOS Barnbyar i deras arbete. Deras värderingar stämmer väldigt bra in på våra egna vilket har medverkat till ett fint samarbete under många år.

Tidsbestämda mål vid förverkligande av miljöpolicy

 • Företagets miljöpolicy ska ses över årligen på styrelsenivå och revideras vid behov.
 • Svenska Mäklarhuset och Svensk Nyproduktion ska årligen, efter en utarbetad miljöplan, ta fram miljöåtgärder för att förverkliga policyn/miljöplanen. Dessa åtgärder ska vara möjliga att följa upp.
 • Uppföljning och utvärdering sker genom rapportering till ledningsgruppen.

Vi arbetar ansvarsfullt och hållbart genom dessa åtgärder

 • Huvudkontoret är beläget på Gustav III:s Boulevard 42 som ägs av Corem. Corem har miljöcertifierade byggnader, sk. gröna hyresavtal samt köper 100% förnybar el samt producerar egen el genom solceller på taken.
 • Källsortering av kontorsavfall
 • Pappersåtervinning
 • Vi skriver inte ut papper i onödan och vi skriver ut text på båda sidor.
 • Implementering av MS Office 365 för att bland annat möjliggöra videokonferenser och därmed minska fysiska möten och transporternas miljöpåverkan.
 • Vi använder digitala bostadsbeskrivningar och skriver endast ut fysiska bostadsbeskrivningar i undantagsfall.
 • Källsortering av matavfall.
 • Vi sänker temperaturen på vårt huvudkontor under natten och på lokala kontor där det går.
 • Vi betalar våra leverantörer och våra anställda i tid.
 • Våra medarbetare har flexibel arbetstid.
 • Vi arbetar enbart med underleverantörer som stöder vår Code of Conduct.
 • Vi använder enbart rättvisemärkta produkter på vårt kontor (till exempel kaffe, papper, pennor).
 • Vi har bytt ut alla våra glödlampor till lågenergilampor/led-lampor.
 • Vid tjänsteresor bokar vi det mest miljövänliga alternativet.
 • Vi samåker när det är möjligt.
 • Vi uppmuntrar våra medarbetare att åka kollektivt eller att gå/cykla till arbetet.
 • Våra medarbetare har tillgång till gratis frukt på jobbet.
 • Våra medarbetare får friskvårdsbidrag.

Vi kommunicerar hur vi arbetar med hållbarhetsfrågor genom:

 • Vårt intranät och i nyhetsbrev
 • Interna digitala möten över Microsoft Teams
 • Vår personalhandbok

 

Policyn antagen 2021-01-09

Ledningen på Svenska Mäklarhuset och Svensk Nyproduktion.