Köpråd

Kontakta någon av våra mäklare för tips och råd inför ditt bostadsköp.

Hitta din lokala mäklare

Som köpare har du enligt lagen ansvar för att kontrollera den bostad du tänker köpa. Om du tänker köpa en villa eller ett fritidshus måste du göra en noggrann undersökning, men det är inte alltid så lätt om man inte är specialist på hus och byggnader. Därför rekommenderar vi att du alltid anlitar en besiktningsman för att göra den tekniska jordabalksbesiktningen. Kontakta din lokala fastighetsmäklare som kan rekommendera dig besiktningsmän.

Kontakta mäklare

Lagen om energideklaration för byggnader, som infördes 2006 ändrades från och med den 1 juli 2012. Den underliggande förordningen om energideklarationer ändrades också, den 8 juli 2012. Enligt förordningen tar Boverket då över tillsynen från kommunerna. Boverket antar med stöd av förordningen även föreskrifter och allmänna råd, som efter en snabb remissomgång även börjat gälla den 8 juli 2012.

Sammanfattning av de nya reglerna
De nya reglerna föreskriver att byggnadens ägare innan byggnaden säljs eller hyrs ut, ska se till att en energideklaration finns och kan uppvisas för den som är spekulant. Deklarationen ska sedan också efter överlåtelsen överlämnas till den nya ägaren eller nyttjanderättshavaren.
En annan nyhet är att uppgift om byggnadens energiprestanda ska anges redan vid annonseringen om det finns en energideklaration när byggnaden bjuds ut till försäljning eller uthyrning. Detta gäller vid

annonsering i ”kommersiella medier”, med vilket torde avses annonsering i tidningar och på webben.
Bostadsrätter och andra nyttjanderätter som överlåts
Kravet på att visa upp en energideklaration för den som är spekulant och överlämna den till den nya ägaren omfattar även överlåtelse av nyttjanderätter i byggnader dit räknas även bostadsrätter. Ansvaret att upprätta själva deklarationen ligger fortfarande på byggnadens ägare, dvs. i de fallen på bostadsrättsföreningen, men skyldigheten att visa upp deklarationen för spekulanten inför ett köp eller en upplåtelse och sedan överlämna den, ligger på ägaren av bostadsrätten.

Sanktioner
Om ägaren underlåter att fullgöra sina skyldigheter enligt de nya reglerna kan han föreläggas fullgöra dessa, föreläggandet kan förenas med vite.  I likhet med de gamla reglerna kan även den köpare som förgäves begärt att säljaren ska fullgöra sin skyldighet att upprätta en energideklaration, även i framtiden låta upprätta en sådan på säljarens bekostnad.
Tillsynen
Boverket kommer som sagt att ta över tillsynen från kommunerna per den 8 juli 2012. Det innebär bland annat att Boverket fortsättningsvis kommer att ansvara för att energideklarationer upprättas, visas och överlämnas på sätt som lagen föreskriver.

En av våra viktigaste uppgifter som fastighetsmäklare är att skapa trygghet för både köpare och säljare. Vid budgivningen lämnar du som spekulant ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar det högsta budet till säljaren och övriga budgivare. Vi redovisar alltid buden, i enlighet med Fastighetsmäklarlagen (2011:666), i en budgivningslista efter avslutad affär. Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet skall beaktas. Kontakta gärna din lokala mäklare för att höra mer om hur budgivningen går till.

Kontakta mäklare